1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Scratch remover 250ml

  • 189 kr

Tar effektivt bort mindre repor och oxidation från lackerade ytor. Perfekt för små punkt reparationer på kofångare och runt dörrhandtagen. 1. Testa alltid

Dela
Artikelnummer: AK-POSSR

Tar effektivt bort mindre repor och oxidation från lackerade ytor. Perfekt för små punkt reparationer på kofångare och runt dörrhandtagen. 

1. Testa alltid produkten på en dold yta. Undvik att produkten kommer i kontakt med plast eller gummi. 

2. Häll ut två ärtformade droppar på en poleringsapplikator och arbeta in produkten på ytan med ett medium hårt tryck. Försäkra dig om att produkten fördelas jämnt över ytan. 

3. Använd en mikrofiberduk och torka bort produkten direkt efter applicering för att uppnå ett glansigt resultat. 


OBS!

varning 

Varning:

 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer P264 Tvätta grundligt efter användning. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral eller godkänd avfallsmottagare. Ingredienser enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen 648/2004/EG inga ingredienser omfattas av denna förordning.