1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Insect remover 500ml

  • 179 kr

Sam´s Insect Remover är skapad för att ta bort intorkade insekter och intorkat blod. Snabbverkande formula som är klar att använda Inriktar sig speciellt för at

Dela
Artikelnummer: AK-WASRI

Sam´s Insect Remover är skapad för att ta bort intorkade insekter och intorkat blod. Snabbverkande formula som är klar att använda Inriktar sig speciellt för att mjuka upp intorkade insekter. Bryter snabbt ner blodfläckar.


OBS!

 frätandevarning

 FARA:

 Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minu- ter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Särskild behandling (se på etiketten). Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet nonjoniska tensider, anjoniska tensider, amfotera tensider, nitrilotriättiksyra (NTA) och salter därav, färgämne <5% Förvaras mörkt och frostfritt.