1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Fabric cleaner 500ml

  • 179 kr

Sam´s Fabric Cleaner är en textil rengörare som är designad att ta bort envisa fläckar från all textilier i interiören så som innertak, mattor och säten.  

Dela
Artikelnummer: AK-INSFC

Sam´s Fabric Cleaner är en textil rengörare som är designad att ta bort envisa fläckar från all textilier i interiören så som innertak, mattor och säten.  OBS!

varning 

Fara 

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Särskild behandling (se på etiketten). Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt regionala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt nationella föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt internationella föreskrifter. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.